Nowelizacja zasad techniki prawodawczej

Właśnie dowiedziałem się, że w Rządowym Centrum Legislacji trwają prace nad rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908). To ostatnie wymienione nigdy nie było jeszcze nowelizowane, czyli od jego podpisania 20 czerwca 2002 r.

Co zamierza się zmienić? Co powinno być zmienione?

Niektóre zmiany wymusza ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676, jeszcze bez późn. zm.).

Ostatnia nowelizacja przewiduje, że od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe będą wydawane tylko w postaci elektronicznej, tj. zaprzestany zostanie druk papierowych dzienników. Nie dotyczy to Monitora Polski B, wyodrębnionych edycji zawierających informacje niejawne oraz okoliczności nadzwyczajnych, jeżeli wydanie dziennika w postaci elektronicznej okaże się niemożliwe (art. 23a dodany przez art. 1 pkt 14 noweli). Z tej ostatniej furtki bardzo się cieszę, bowiem zapobiega hipotetycznemu patowi w sytuacjach kryzysowych.

Nakład papierowy zastąpią wydruki z postaci elektronicznej. Jeden wydruk będzie wieczyście przechowywany przez organ wydający dziennik, a dostaną je również Prezydent, Marszałek Sejmu i Biblioteka Narodowa, wszystkie poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ wydający (art. 20b ust. 3—5 w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 10 noweli). Reszta społeczeństwa i instytucji, jeżeli nie chce lub nie może korzystać z postaci elektronicznej dziennika urzędowego, może przyjść do organu wydającego, organu JST lub terenowego organu administracji rządowej, aby otrzymać wydruk z postaci elektronicznej, po cenie ustalonej przez kierownika odpowiedniego urzędu.

W związku z pełną elektronizacją ogłaszania większości dzienników, postanowiono zlikwidować ich wydawanie w postaci numerów łączących wiele pozycji. Gdy nowelizacja wejdzie w życie, numerowane i wydawane będą tylko pozycje, każda odrębnie, bez grupowania w numery. Zniesienie numerów nie dotyczy Monitora Polski B.

Dniem ogłoszenia aktu prawnego będzie dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego dziennik urzędowy. Wreszcie dodano przepis, iż dzień ogłoszenia będzie obecny w nagłówku każdej strony dziennika, a nie tylko pierwszej strony numeru.

Ta zmiana wymusza aktualizację ZTP, gdyż określają one wprawdzie drobiazgowo, ale dzięki temu jednolicie, sposób przytaczania dzienników urzędowych za niedługo nie będzie przystawał do zawartości dziennikustaw.gov.pl.

Czy rozporządzeniodawca dopatrzy się potrzeby zmian w szerszym zakresie? Zobaczymy.

1 Komentarz

  1. Maciej Róg

    W kwietniu 2014 r. w związku z odbytym w dofinansowaniu ze środków unijnych szkoleniem „Zasady techniki prawodawczej w świetle dotychczasowej praktyki legislacyjnej. Postulaty de lege ferenda” opublikowano 152-stronicowe „Propozycje zmian w ZTP”. Poniżej link do informacji internetowej oraz publikacji PDF.

    http://pokl.rcl.gov.pl/?q=content/zasady-techniki-prawodawczej-w-%C5%9Bwietle-dotychczasowej-praktyki-legislacyjnej-postulaty-de

    http://pokl.rcl.gov.pl/sites/default/files/szkolenia_pliki/propozycje%20zmian%20w%20ZTP.pdf

Skomentuj Maciej Róg Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *