Odwołania do ustaw wg Rady Języka Polskiego

Kiedyś w dyskusji na Wikipedii obiecałem wystąpić do Rady Języka Polskiego, Rady Legislacyjnej i/lub innego stosownego organu o wydanie opinii w sprawie sposobu przytaczania jednostek aktów normatywnych w tekstach nienormatywnych. Nie przypuszczałem nawet, że RJP już kiedyś się wypowiadała na ten temat (por. Komunikaty RJP nr 2(15)/2004).

Według Rady Języka Polskiego, w pismach urzędowych należy przytaczać ustawy według następującego schematu:

art. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz.177).

Co więcej, Rada wprost napisała, że

(…) W odniesieniu do formułowania tekstów aktów prawnych istnieją jednak, zapisane w przepisach prawnych, dyrektywy formułowania tychże tekstów, zawarte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (…).

Oczywiście, dyrektywy nakazujące takie, a nie inne sposoby zapisywania skrótów odnoszą się do tekstów aktów prawnych. Niemniej jednak dyrektywy te mają postać prawie niezmienioną od dziesięcioleci i funkcjonują nie tylko w kulturze prawnej, ale i w kulturze prawniczej, w tym także w pismach pochodzących od organów państwa. (…)

(…) Posługiwanie się przy formułowaniu pism urzędowych zasadami odnoszącymi się do tekstów aktów prawnych zapewnia pewną jednolitość nie tylko, jeśli chodzi o stosowanie ww. skrótów, ale także np. skrótu ust. czy symbolu §, a także kolejności zapisywania oznaczeń przepisów (…)

Idąc tym tokiem rozumowania, posługiwanie się sposobem notacji przepisów prawnych wyznaczonym przez ZTP zapewnia pewną jednolitość gdziekolwiek, także w tych publikacjach, w których owa jednolitość jest pożądana z innych względów niż styl oficjalny użytego języka. Jeśli na Wikipedii uznajemy, że owa jednolitość w pewnych zagadnieniach jest również pożądana, to powinniśmy uszanować wykształconą przez lata kulturę prawniczą i cytować przepisy w sposób określony w ZTP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *