Regulamin organizacyjny starostwa uchwali zarząd

Zgodnie z uchwaloną na ostatnim posiedzeniu Sejmu RP ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. poz. 871), regulaminy organizacyjne starostw powiatowych będą uchwalane już nie przez rady powiatów, ale przez zarządy powiatów. Tym samym szczebel powiatowy doczeka się regulacji analogicznej do gminnej i wojewódzkiej, gdzie od dawna organy wykonawcze (a nie stanowiące) określają organizację i zasady funkcjonowania głównej jednostki organizacyjnej obsługującej daną jednostkę samorządu terytorialnego, za pomocą której wykonywane są główne zadania JST. Jedyną pozorną różnicą względem gmin/miast jest kolegialność organu wykonawczego: w urzędzie gminy/miasta regulamin stanowi zarządzenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W powiecie nie będzie to zarządzenie starosty (jak proponował Związek Powiatów Polskich), a uchwała zarządu. Tym samym regulaminy organizacyjne jednostek organizacyjnych powiatu oraz regulamin organizacyjny starostwa powiatowego (które jest jednostką organizacyjną, ale nie jest jednostką organizacyjną powiatu!) będą uchwalane przez ten sam organ. Ustawę skierowano do Senatu RP, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Do czasu uchwalenia nowych regulaminów, dotychczasowe bezterminowo pozostaną w mocy.

Wzorując się na gminach i województwach, ustawodawca powtórzył pewną małą niestaranność, rozbijając podstawy prawne regulaminów organizacyjnych. Dotąd w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) były to odpowiednio art. 35 ust. 1 (organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu) i art. 36 ust. 1 (organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej). Abstrahując od celowości odróżniania jednostek organizacyjnych powiatu od starostw powiatowych, wymienione powiatowe przepisy miały dotąd podobną konstrukcję. Po wejściu w życie nowelizacji, w brzmieniu nadanym przez komisję a uchwalonym przez Sejm, dla jednostek organizacyjnych powiatu pozostanie samodzielnie art. 36 ust. 1, natomiast art. 35 ust. 1 przestanie być wystarczającą podstawą prawną (organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny), konieczne będzie uwzględnienie w podstawie prawnej również dodatkowo nowego art. 32 ust. 2 pkt 6 (do zadań zarządu powiatu należy m.in. uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego). Ceną za spójność z ustawą gminną i wojewódzką okazała się mała niestaranność względem własnej ustawy powiatowej.

1 Komentarz

  1. Maciej Róg

    Beata Lisowska, Regulamin zatwierdzi starosta, a nie rada, Dziennik Gazeta Prawna z 22-24.05.2015 nr 98 (3991) str. B5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *