Źródła wymagań

Jako człowiek skażony myśleniem, terminologią i metodyką na meta-abstrakcyjnym poziomie (u źródeł zaś zarządzanie jakością, ryzykiem i bezpieczeństwem) takie sobie przemyślenia i notatki poczyniłem, iż źródłami wymagań (wymogów, obowiązków) mogą być w szczególności:

  • prawo normatywnie (generalno-abstrakcyjnie) obowiązujące powszechnie (np. państwowe, miejscowe, organizacji międzynarodowej np. UE, ONZ, NATO; międzynarodowe-międzypaństwowe, wyznaniowe-kościelne) lub wewnętrznie (w zakładzie-obiekcie, np. zakładzie pracy, urzędzie obsługującym organ administracji lub inny organ władzy; w organizacji pozarządowej NGO np. stowarzyszeniu) albo indywidualno-konkretnie wykonalny akt stosowania tego prawa (decyzja/orzeczenie organu, w tym sądu, w tym polecenie/związanie zakresem wskazanym przez wyższą instancję, polecenie organu egzekucyjnego lub służb np. mundurowych; znak o zakazie/nakazie/informacyjny np. drogowy, zakaz palenia itp.);
  • zobowiązanie/odpowiedzialność z winy/ryzyka (deliktu) albo zapisów umowy (w tym pisemna, ustna, elektroniczna, udokumentowana zapisami, cywilnoprawna, wolontariat, stosunek pracy/służbowy, publicznoprawne porozumienie organów), w tym polecenie przełożonego/zwierzchnika i delikt kontraktowy (skutki niewykonania umowy); wzorzec umowny (w tym regulamin przewoźnika lub innego usługodawcy); licencja np. Creative Commons; franczyza; dobrowolnie przyjęta/wdrożona norma/kodeks/standardy np. normy ISO 9001 zarządzanie jakością, ISO/IEC 27001 zarządzanie bezpieczeństwem informacji; specyfikacja techniczna lub programistyczna np. języka programowania, DTD struktury dokumentów, DIN 66399 niszczenie nośników informacji); umowy społeczne (język, alfabet, muzyka, mowa ciała, psychologia); potrzeby (warunki potrzebne) do osiągnięcia wyznaczonych celów/planów, w tym zadań i kompetencji, obowiązków i uprawnień;
  • wewnętrzne sumienie lub wiara (w tym objawienie lub słowa uważane za pochodzące od boga wg wiary/religii, np. Biblia/Koran, w tym przykazania);
  • znane i uznawane na daną chwilę modele/opisy/odzwierciedlenie prawideł natury/nauki (fizyki, matematyki itp.).

Patrz też baza wiedzy PKN: dobrowolność, norma-standard, odpłatność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *