Mandat za łamanie zakazu używania dmuchaw?

Używanie dmuchaw do sprzątania ulic, chodników i placów oraz usuwania liści z ulic, chodników i trawników w razie przekroczenia poziomów dla pyłu zawieszonego PM10 aktualnie (30.08.2020) na terenie województwa opolskiego jest niezalecane przy przekroczeniu progu informowania (100 μg/m³/24h żółty poziom 2) oraz „zakazane” przy przekroczeniu progu alarmowego (150 μg/m³/24h czerwony poziom 3) zgodnie ze środkami operacyjnymi PDK (planu działań krótkoterminowych) określonymi w pkt 11.3 (poziom 2 tabela 79 s. 183, poziom 3 tabela 80 pkt  s. 187) i pkt 11.4 (tabela 81 ) załącznika do uchwały Nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2186) w związku z art. 84 ust. 2 pkt 5, art. 91 ust. 7a pkt 9 i art. 92 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), zwanej dalej „POŚ”, załącznikiem nr 5 do rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031 oraz z 2019 r. poz. 1931) oraz § 9 pkt 2 lit. e rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. poz. 1159), zwanego dalej „rozporządzeniem ws. POP&PDK”.

Inne samorządy wojewódzkie mogą podejmować podobne ograniczenia, a uchwała może ulegać zmianom.

Ww. rozporządzenie ws. POP&PDK określa, że PDK mogą zawierać m.in. „zakaz ruchu urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi”.

A contrario z art. 334 POŚ, naruszenie ww. (opolskiego) zakazu nie powinno stanowić wykroczenia. Gdyby ustawodawca chciał ustanowić sankcje karne za naruszanie programów ochrony środowiska, to wiedziałby jak to uczynić, tak jak w „uchwałach antysmogowych”. Najwyraźniej tego nie uregulował.

Nie ma też odesłania do programu ochrony powietrza w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 151, poz. 1253, z późn. zm.).

Nie wszystkie akty prawa miejscowego (do których należą wojewódzkie programy ochrony powietrza) należą do przepisów porządkowych (których naruszenia podlegają grzywnom, w tym w formie mandatu, wg art. 54 Kodeksu wykroczeń), a sankcje karne muszą być wprost ustawowo wyrażone (por. np. wyrok WSA Poznań sygn. IV SA/Po 368/15, WK LEX nr 1799971).

Samorządowe jednostki organizacyjne i urzędy oraz inne jednostki sektora finansów publicznych mogą jednak dodatkowo podlegać zakazującym dmuchaw poleceniom służbowym przełożonych i zwierzchników, np. z zarządzenia Nr 333/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 marca 2020 r.w sprawie zakazu stosowania dmuchaw na terenach m.st. Warszawy (GP-OR.0050.333.2020).

Nie rozciąga się to jednak na obywateli ani na sankcje karne.

Sprzątanie liści za pomocą dmuchawy (rysunek poglądowy, © Pixabay 161776 user 30363)

Sprzątanie liści za pomocą dmuchawy (rysunek poglądowy, © Pixabay 161776 user 30363)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *