Po偶yczanie pracownik贸w w聽epidemii

przesuwanie palcem po rozrysowanej strukturze, fotografia: Pixabay 2478211 Gerd Altmann geralt

W zwi膮zku z brakami i przeci膮偶eniami kadrowymi po p贸艂 roku epidemii COVID-19 (w podmiotach leczniczych: typu szpitalnego np. samodzielnych publicznych zak艂adach opieki zdrowotnej SPZOZ, podstawowej opiece zdrowotnej POZ i poradniach specjalistycznych; tu mieszcz膮 si臋 r贸wnie偶 wojew贸dzkie, powiatowe i graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne czyli Sanepid; ponadto w domach pomocy spo艂ecznej DPS; w szko艂ach podstawowych; u innych pracodawc贸w), jest kilka prawnych tryb贸w 鈥瀙o偶yczania鈥 pracownik贸w pomi臋dzy zak艂adami pracy (por. Lex delegacja czy oddelegowanie?):

 • tymczasowe powierzenie innej pracy (pojedyncze czynno艣ci dora藕ne, po艣rednio na rzecz potrzebuj膮cego pracodawcy, ale bezpo艣rednio formalnie w ramach stosunku pracy u pracodawcy pomagaj膮cego z jego polecenia, wci膮偶 pod jego nadzorem i na jego ryzyko):
  • wypowiedzenie dotychczasowych warunk贸w pracy lub p艂acy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy ni偶 okre艣lona w umowie o prac臋 na okres nieprzekraczaj膮cy 3 miesi臋cy w roku kalendarzowym, je偶eli nie powoduje to obni偶enia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika 鈥 art. 42 搂 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 鈥 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320); moim zdaniem nie wystarczy艂oby tutaj samo zwyk艂e polecenie z art. 100 搂 1 Kodeksu pracy (pracownik jest obowi膮zany stosowa膰 si臋 do polece艅 prze艂o偶onych, kt贸re dotycz膮 pracy, je偶eli nie s膮 one sprzeczne z przepisami prawa lub umow膮 o prac臋), art. 77 ust. 1 ustawy o s艂u偶bie cywilnej (cz艂onek korpusu s艂u偶by cywilnej jest obowi膮zany wykonywa膰 polecenia s艂u偶bowe prze艂o偶onych; je偶eli jest przekonany, 偶e polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomy艂ki, jest on obowi膮zany na pi艣mie poinformowa膰 o tym prze艂o偶onego; w razie pisemnego potwierdzenia polecenia jest obowi膮zany je wykona膰; nie wykonuje jednak polecenia, je偶eli prowadzi艂oby to do pope艂nienia przest臋pstwa lub wykroczenia, o czym niezw艂ocznie informuje dyrektora generalnego urz臋du), art. 25 ustawy o pracownikach samorz膮dowych lub podobne przepisy innych s艂u偶bowych pragmatyk, wymienionych dalej, st膮d osobna podstawa czasowej innej pracy; potrzeb膮 w艂asnego pracodawcy/jednostki moim zdaniem mo偶e by膰 r贸wnie偶 praca na rzecz innego pracodawcy, wynikaj膮ca z zobowi膮zania tego偶 pracodawcy/jednostki do udzielenia pomocy (dobrowolnego, z ni偶ej wymienionego polecenia/obowi膮zku na艂o偶onego przez wojewod臋/premiera, lub zada艅 w艂asnych np. w zakresie ochrony zdrowia przez JST; dopuszczalno艣膰 i praktyk臋 potwierdzaj膮 kwestie opodatkowania i koszt贸w, por. np. H. Koz艂owska Rzeczpospolita 06.02.2012),
  • je偶eli wymagaj膮 tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorz膮dowemu mo偶na powierzy膰, na okres do 3 miesi臋cy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy ni偶 okre艣lona w umowie o prac臋, zgodnej z jego kwalifikacjami; w okresie tym przys艂uguje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie ni偶sze od dotychczasowego 鈥 art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 • trwa艂e przeniesienie:
  • pracownika samorz膮dowego zatrudnionego na stanowisku urz臋dniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz臋dniczym, mo偶na na jego wniosek lub za jego zgod膮 przenie艣膰 do pracy w innej jednostce, o kt贸rej mowa w art. 2 [ustawy o pracownikach samorz膮dowych], w tej samej lub innej miejscowo艣ci, w ka偶dym czasie, je偶eli nie narusza to wa偶nego interesu jednostki, kt贸ra dotychczas zatrudnia艂a pracownika samorz膮dowego, oraz przemawiaj膮 za tym wa偶ne potrzeby po stronie jednostki przejmuj膮cej; przeniesienia dokonuje si臋 w drodze porozumienia pracodawc贸w; akta osobowe wraz z pozosta艂膮 dokumentacj膮 w sprawach zwi膮zanych ze stosunkiem pracy przekazuje si臋 do jednostki, w kt贸rej pracownik ma by膰 zatrudniony 鈥 art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 • czasowe oddelegowanie (skierowanie, tymczasowe przeniesienie):
  • osoby, kt贸rych skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiot贸w kieruj膮cych zwalczaniem epidemii, w tym zw艂aszcza pracownicy podmiot贸w leczniczych, osoby wykonuj膮ce zawody medyczne oraz osoby, z kt贸rymi podpisano umowy na wykonywanie 艣wiadcze艅 zdrowotnych 鈥 mog膮 by膰 skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii w podmiocie leczniczym lub w innej wskazanych jednostce organizacyjnej, do 3 miesi臋cy, w drodze decyzji administracyjnej wojewody, urlopu bezp艂atnego u dotychczasowego pracodawcy i nawi膮zania nowego stosunku pracy u potrzebuj膮cego z wynagrodzeniem poziomu minimum 150% tego co u potrzebuj膮cego 鈥 art. 47 ust. 1, 2, 4, 7 i 8 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka偶e艅 i chor贸b zaka藕nych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845);
  • stanowiska urz臋dnicze w urz臋dach mog膮 zajmowa膰 tak偶e osoby oddelegowane na podstawie odr臋bnych przepis贸w do wykonywania zada艅 poza jednostk膮 organizacyjn膮, w kt贸rej s膮 zatrudnione 鈥 art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o s艂u偶bie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265, z p贸藕n. zm.);
  • funkcjonariusza mo偶na, za jego pisemn膮 zgod膮, oddelegowa膰 do wykonywania pracy lub wykonywania zada艅 s艂u偶bowych poza S艂u偶b膮 Celno-Skarbow膮 鈥 art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z p贸藕n. zm.);
  • mo偶na oddelegowa膰 policjanta, za jego zgod膮, do pe艂nienia zada艅 s艂u偶bowych poza Policj膮 na czas okre艣lony do urz臋du krajowego obs艂uguj膮cego organ w艂adzy publicznej [鈥 鈥 art. 36 ust. 4a鈥4b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z p贸藕n. zm.);
  • funkcjonariusz mo偶e by膰 oddelegowany do urz臋du krajowego obs艂uguj膮cego organ w艂adzy publicznej 鈥 art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o S艂u偶bie Wi臋ziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848, z p贸藕n. zm.);
  • dow贸dca jednostki wojskowej, w kt贸rej 偶o艂nierz zawodowy jest wyznaczony na stanowisko s艂u偶bowe, mo偶e skierowa膰 tego 偶o艂nierza do wykonywania zada艅 s艂u偶bowych poza jednostk膮, na czas nie d艂u偶szy ni偶 sze艣膰 miesi臋cy w ci膮gu roku kalendarzowego 鈥 art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze艣nia 2003 r. o s艂u偶bie wojskowej 偶o艂nierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860);
  • Komendant SOP mo偶e oddelegowa膰 funkcjonariusza, za jego pisemn膮 zgod膮, do pe艂nienia obowi膮zk贸w poza SOP 鈥 art. 89 ust. 1 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o S艂u偶bie Ochrony Pa艅stwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384, z p贸藕n. zm.);
  • funkcjonariusza mo偶na oddelegowa膰 do wykonywania zada艅 poza Stra偶膮 Graniczn膮 do pracy w celu wykonywania zada艅 okre艣lonych w ustawie, w szczeg贸lno艣ci zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i porz膮dku publicznego 鈥 art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 12 pa藕dziernika 1990 r. o Stra偶y Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305, z p贸藕n. zm.);
  • w okresie obowi膮zywania stanu zagro偶enia epidemicznego albo stanu epidemii w贸jt, burmistrz, prezydent miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, starosta oraz marsza艂ek wojew贸dztwa mo偶e poleci膰 pracownikowi podleg艂ego mu urz臋du, tymczasowe przeniesienie, a kierownikowi podleg艂ej jednostki organizacyjnej, tymczasowe przeniesienie pracownika tej jednostki 鈥 do wykonywania innej pracy, ni偶 okre艣lona w umowie o prac臋, zgodnej z jego kwalifikacjami, w innej jednostce, o kt贸rej mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), w tej samej lub innej miejscowo艣ci, na czas okre艣lony do 3 miesi臋cy 鈥 art. 3a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg贸lnych rozwi膮zaniach zwi膮zanych z zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor贸b zaka藕nych oraz wywo艂anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z p贸藕n. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 77 pkt 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1086) od 24 czerwca 2020 r.;
  • w okresie obowi膮zywania stanu zagro偶enia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownika samorz膮dowego, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych mo偶na tymczasowo przenie艣膰, za jego zgod膮, do wykonywania innej pracy, ni偶 okre艣lona w umowie o prac臋, zgodnej z jego kwalifikacjami, w jednostce organizacyjnej pomocy spo艂ecznej, o kt贸rej mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej [np. domu DPS], w tej samej lub innej miejscowo艣ci, je偶eli nie narusza to wa偶nego interesu jednostki, kt贸ra dotychczas zatrudnia艂a pracownika samorz膮dowego, oraz przemawiaj膮 za tym wa偶ne potrzeby po stronie jednostki przejmuj膮cej; okres wykonywania pracy nie mo偶e by膰 d艂u偶szy ni偶 do 30 dni od dnia odwo艂ania stanu zagro偶enia epidemicznego albo stanu epidemii 鈥 art. 15zzz鹿 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg贸lnych rozwi膮zaniach zwi膮zanych z zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor贸b zaka藕nych oraz wywo艂anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z p贸藕n. zm.) dodany przez art. 73 pkt 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 695) od 18 kwietnia 2020 r.
 • urlop bezp艂atny u jednego pracodawcy i nawi膮zanie odr臋bnego stosunku pracy o drugiego, za zgod膮 pracownika, czasami z zachowaniem wymog贸w naboru na niekt贸re stanowiska (leasing/najem pracowniczy) 鈥 por. art. 174鈥174鹿 Kodeksu pracy.

Ka偶da z ww. form mo偶e nast膮pi膰 w zwi膮zku z poleceniem/obowi膮zkiem:

 • od wojewodyw okresie obowi膮zywania stanu zagro偶enia epidemicznego albo stanu epidemii, og艂oszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesi臋cy po ich odwo艂aniu wojewoda mo偶e wydawa膰 polecenia obowi膮zuj膮ce wszystkie organy administracji rz膮dowej dzia艂aj膮ce w wojew贸dztwie, pa艅stwowe osoby prawne, organy samorz膮du terytorialnego, samorz膮dowe osoby prawne oraz samorz膮dowe jednostki organizacyjne nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej; (鈥) tak偶e ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej; (鈥) nie mog膮 dotyczy膰 rozstrzygni臋膰 co do istoty sprawy za艂atwianej w drodze decyzji administracyjnej 鈥 art. 11h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg贸lnych rozwi膮zaniach zwi膮zanych z zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor贸b zaka藕nych oraz wywo艂anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z p贸藕n. zm.) od 09.10.2020 (wcze艣niej do 04.09.2020 by艂 podobny art. 11 ww. ustawy);
 • od premieraw okresie obowi膮zywania stanu zagro偶enia epidemicznego albo stanu epidemii, og艂oszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesi臋cy po ich odwo艂aniu, Prezes Rady Ministr贸w mo偶e, na wniosek ministra w艂a艣ciwego do spraw zdrowia, na艂o偶y膰 na jednostk臋 samorz膮du terytorialnego obowi膮zek wykonania okre艣lonego zadania w zwi膮zku z przeciwdzia艂aniem COVID-19 鈥 art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg贸lnych rozwi膮zaniach zwi膮zanych z zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor贸b zaka藕nych oraz wywo艂anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z p贸藕n. zm.).

W czasie pisania moich s艂贸w, nie jest mo偶liwe oddelegowanie pracownika samorz膮dowego do s艂u偶b rz膮dowych (samorz膮dowcy mog膮 by膰 przenoszeni tylko w obr臋bie samorz膮du), jak r贸wnie偶 z r贸偶nych zak艂ad贸w pracy do podmiot贸w leczniczych. Co najwy偶ej mo偶na naci膮ga膰 powierzenie innej pracy do 3 miesi臋cy. Akuratnie Sanepid (powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna PSSE obs艂uguj膮ca pa艅stwowego powiatowego inspektora sanitarnego) jest rz膮dowy i leczniczy, ale nie samorz膮dowy. Mo偶liwe, 偶e kt贸rej艣 nocy pojawi si臋 jaka艣 7.0/si贸dma tarcza antykryzysowa uwzgl臋dniaj膮ca nowe potrzeby. Tym bardziej 偶e pilnie na cito trzeba przywr贸ci膰 podstawy zasi艂ku opieku艅czego po 20 wrze艣nia鈥

przesuwanie palcem po rozrysowanej strukturze, fotografia: Pixabay 2478211 Gerd Altmann geralt

przesuwanie palcem po rozrysowanej strukturze, fotografia: Pixabay 2478211 Gerd Altmann geralt

Dodaj komentarz

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s膮 oznaczone *