Łukasz Kalinowski (1793–1853)

Bratem mojego praprapra(3)dziadka był Łukasz Kalinowski, syn Tomasza z podpraskiego Strojca, urodzony ok. 1793, zmarły w 1853 r. Kilka ostatnich dni trudziłem się odczytywaniem metryki jego ślubu. W końcu, z wyjątkiem pojedynczych słów, udało mi się zapisać jej treść. Ślub miał miejsce 19 października 1818 r. w Praszce, a żona Katarzyna Gaiczka (Gajek) pochodziła z pobliskiej Gany.

Akt małżeństwa Łukasza Kalinowskiego (ASC Praszka 25/1818 – MR6162)
Akt małżeństwa Łukasza Kalinowskiego
(ASC Praszka 25/1818 – MR6162)

25 Roku tysiącznego ośmsetnego ośmnastego dnia dziewiętnastego października przed nami proboszczem praskim urzędnikiem stanu cywilnego gminy Praszka w województwie kaliskim obwodzie wieluńskim stawił się Łukasz Kalinoski młodzian lat dwadzieścia dwa liczący podług metryki wyjętey z xiąg kościoła praskiego w asystencyi oyca swego Tomasza Kalinoskiego włościanina z wsi Strojec. Stawiła się też panna Katarzyna Gaiczka lat szesnaście miesięcy jedenaście … … licząca w asystencyi matki swey Katarzyny Gaiczki w Gany zamieszkałey przy którey tas? dotychczas zostaie, oyciec zaś zeys… nie żyie. Strony stawaiące żądaią, abyśmy do ułożonego między niemi obchodu małżeństwa przystąpili którego zapowiedzi uczynione były przed głuwnemi drzwiami domu naszego gminnego w iego … dnia dwudziestego siódmego września, a drugie dnia czwartego października roku bieżące około godziny jedenastej przed południem. Gdy o żadnem tamowaniu rzeczonego małżeństwa zawiadomieni nie zostaliśmy, a rodzice oboie? strony na … … małżeństwa zezwalaią, przychylaiąc się przeto do żądania stron po przeczytaniu wszystkich wyżej wspomnianych papierów i Działu szóstego w tytule Kodexu o małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki, czy chcą połączyć się z sobą węzłem małżeńskim, na co gdy każden z nich oddzielnie odpowiedział? że taka ich iest wola, ogłaszamy w imieniu prawa, że Łukasz Kalinoski młodzian i Katarzyna Gaiczka panna są połączeni w jeden węzeł małżeństwa, czego akt spisaliśmy w przytomności Piotra Krupy lat trzydzieści pięć liczącego i Jana Kryszaka lat trzydzieści trzy liczącego, obydwóch włościan z Gany, Józefa ??? lat trzydzieści pięć liczącego, szwagra młodego pana … z wsi Strojec, Jana Dzie…? … lat trzydzieści dwa liczącego szwagra młodego pana w Kowalach zamieszkałego, poczem niniejszy akt po przeczytaniu stawaiącym podpisany został przez nas, stawaiący pisać nie umieią. Xiądz Jan Kostrzewski proboszcz praski sprawuiący obowiązki urzędnika stanu cywilnego gminy praskiey.

Szukam wszystkich potomków Łukasza.

Akt zgonu Łukasza Kalinowskiego (ASC Praszka 109/1853 – MR4846)
Akt zgonu Łukasza Kalinowskiego
(ASC Praszka 109/1853 – MR4846)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *