Zagadnienia chłopskie — piśmiennictwo

Źródła: Małgorzata Nowaczyk, Jacek Cieczkiewicz, Piotr Boczarski (pl.soc.genealogia)

 1. Ślusarska Magdalena (redaktor). Dwór, plebania, rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII wieku. Wydawnictwo DiG 1998.
 2. Mędrzecki Włodzimierz. Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864-1939. Procesy socjalizacji. Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2002.
 3. Baranowski Bohdan. Życie codzinne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku. PIW, Warszawa 1969
 4. Baranowski Bohdan.  Ludzie gościńca w XVII-XVIII wieku. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1986
 5. Kuchowicz Zbigniew. Człowiek polskiego baroku. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1992
 6. Suchojad Henryk (redaktor). Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVII wieku. Wydawnictwo Semper, Warszawa 2002
 7. Augustyniak U, Karpiński A (redaktorzy) Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1999
 8. Górny Marek. Mieszkańcy parafii pępowskiej w 1777 roku. Analiza księgi status animarum. Prace Historyczne IX, Wrocław 1994
 9. Turska, Zofia. Oskarżeni oskarżają: Wieś osiemnastowieczna w mrokach kronik sądowych. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960
 10. Baranowski Bohdan. Gospodarstwo chłopskie i folwarczne we wschodniej Wielkopolsce w XVIII wieku. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958
 11. Baranowski Bohdan. Sprawy obyczajowe w sądownictwie wiejskim w Polsce w wieku XVII i XVIII. Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu 1955
 12. Baranowski Bohdan. Polska karczma. Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu 1979
 13. Baranowski Bohdan. Życie codzienne małego miasteczka w XVII I XVIII wieku. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975
 14. Chałasiński Józef. Młode pokolenie chłopów tom 1-4, dotyczy poczatkow XX wieku
 15. Pigoń Stanisław. Z Komborni w świat: wspomnienia mlodosci, Wyd. 4., rozsz. Wydawn. Literackie, 1957, Kraków
 16. Historia chłopów polskich, pod. red. S. Inglota, t.1, Warszawa 1970, t.2, 1972
 17. Borowski S., Kształtowanie się rolniczego rynku pracy w okresie wielkich reform agrarnych 1807-1860, Poznań 1968
 18. Bortkiewicz F., Nadziały i powinności chłopów pańszczyżnianych w dobrach prywatnych Królestwa Polskiego, Wawszawa 1958
 19. Groniowski K., Uwłaszczenie chłopów w Polsce. Geneza, realizacja, skutki, Warszawa 1976
 20. Łukasiewicz J., Kryzys agrarny na ziemiach polskich w końcu XIX wieku, Warszawa 1968
 21. Małecki Z., Wieś powiatu miechowskiego w dobie przeduwłaszczeniowej 1815-1864, Kielce 1971
 22. Materiały do dziejów uwłaszczenia włościan w Królestwie Polskim, oprac. K. Śreniowski i S. Śreniowski, Wrocław 1961
 23. Mencel, Wieś pańszczyżniana w Królestwie Polskim w połowie XIX wieku, Lublin 1988
 24. Ohryzko-Włodarska Cz., Przemiany na wsi Królestwa Polskiego w latach 1846-1870, Warszawa 1972
 25. Polska XIX w. Państwo – społeczeństwo – kultura, pod. red. S. Kieniewicza, 1977
 26. Przemiany społeczne i gospodarcze w Królestwie Polskim 1815-1830, wyd. S. Kieniewicz, Warszawa 1951
 27. Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815-1864, praca zesp. pod kier. W. Kuli i J. Leskiewiczowej, Wrocław 1979
 28. Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, pod. red. W. Kuli, T. 1-3, Warszawa 1965-1968
 29. Społeczeństwo polskie XVIII i XIX w., praca zbiorowa
 30. Śmiałowski J. Zarobkowanie pozarolnicze ludności rolniczej w Królestwie Polskim w latach przeduwłaszczeniowych (1815-1864), Łódż 1973
 31. Strzeszewski Cz., Kryzys rolniczy na ziemiach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego 1807-1830, Lublin 1934
 32. Styś W., Współzależność rozwoju rodziny chłopskiej i jej gospodarstwa, Wrocław 1959
 33. Wajda K., Wieś pomorska na przełomie 19 i 20 wieku. Kwestia rolna na Pomorzu Gdańskim, Poznań 1964
 34. Wasylewski S., Życie Polskie w XIX w., Kraków 1962
 35. Ćwiek Z., Z dziejów wsi koronnej XVII w., Warszawa 1966
 36. Deresiewicz J., Transakcje chłopami w Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI-XVIII w.), Warszawa 1959
 37. Dworzaczek W.,„Dobrowolne” poddaństwo chłopów, Warszawa 1952
 38. Kiełbicka A., Studia nad sołectwami w województwie krakowskim w XVI-XVIII w., Toruń 1964
 39. Kuchowicz Z., Warunki zdrowotne wsi i miasteczek województwa łęczyckiego i sieradzkiego w XVIII w., Łódż 1961
 40. Rutkowski J., Studia z dziejów wsi polskiej 16-18 wieku, Warszawa 1956
 41. Studia z dziejów wsi małopolskiej w drugiej połowie 18 wieku, pod. red. C. Bobińskiej, Warszawa 1957
 42. Śreniowski S., Zbiegostwo chłopów w dawnej Polsce jako zagadnienie ustroju społecznego, Warszawa 1948
 43. Topolski J., Położenie i walka klasowa chłopów w 18 wieku w dobrach arcybiskupstwa gnieżnieńskiego, Warszawa 1956
 44. Vetulani A., W sprawie prawa chłopskiego w Polsce feudalnej, Państwo i Prawo, 1956
 45. Piwek J., Gospodarka wiejska w międzyrzeczu Wisły i Pilicy w latach 1815-1864, Kielce
 46. Społeczeństwo polskie od X do XX w., J. Ihnatowicza, A. Mączaka, B. Zientary i J. Żarnowskiego, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1999
 47. Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815-1864, pod. red. Witolda Kuli i J. Leskiewiczowej, Ossolineum, Wrocław 1979
 48. Jan Słomka ̶Pamiętniki włościanina, czyli od pańszyzny do dni dzisiejszych”, Tarnobrzeg, ostatnie wydanie z pocz. lat 1990-tych
 49. Tadeusz Brożbar ̶Gackie wczoraj”, Rzeszów 2001

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *