Podstawa prawna legalnego zatrudnienia uchodźców z Ukrainy

Ukraińcy mogą legalnie pracować, po powiadomieniu*, bo zezwala na to art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 6 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), art. 106 ust. 1 (i art. 107 ust. 1) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108, z późn. zm.) oraz decyzją Wykonawcza Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony (Dz. Urz. UE L 71 z 04.03.2022, s. 1).

Powiadomienie PUP składa się w ciągu 14 dni od podjęcia zatrudnienia, wyłącznie elektronicznie na praca.gov.pl → zatrudnianie cudzoziemców → powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Skuteczne terminowe powiadomienie jest warunkiem legalnego zatrudnienia.

Drewniana figurka człowieka odpoczywającego na kamieniu, fot. Counselling (Ulrike Mai), Pixabay 980802

Drewniana figurka człowieka odpoczywającego na kamieniu, fot. Counselling (Ulrike Mai), Pixabay 980802

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *