Cytowanie przepis贸w unijnych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 16 wrze艣nia 2005聽r. w sprawie skr贸tu nazwy Dziennika Urz臋dowego Unii Europejskiej oraz Dziennika Urz臋dowego Wsp贸lnot Europejskich (M.P. Nr 57, poz. 781)

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og艂aszaniu akt贸w normatywnych i niekt贸rych innych akt贸w prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z p贸藕n. zm.) obwieszczam, co nast臋puje:

Organem promulgacyjnym dla akt贸w normatywnych i niekt贸rych akt贸w prawnych Unii Europejskiej jest Dziennik Urz臋dowy Unii Europejskiej wydawany przez Urz膮d Oficjalnych Publikacji Wsp贸lnot Europejskich. Do dnia 1 lutego 2003 r. (dzie艅 wej艣cia w 偶ycie Traktatu z Nicei zmieniaj膮cego Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiaj膮ce Wsp贸lnoty Europejskie i niekt贸re zwi膮zane z nimi akty) Dziennik Urz臋dowy Unii Europejskiej nosi艂 nazw臋 Dziennika Urz臋dowego Wsp贸lnot Europejskich.
W prawodawstwie krajowym dla oznaczenia Dziennika Urz臋dowego Unii Europejskiej stosuje si臋 skr贸t 鈥濪z. Urz. UE鈥, a dla oznaczenia Dziennika Urz臋dowego Wsp贸lnot Europejskich – skr贸t 鈥濪z. Urz. WE鈥.
W polskiej wersji j臋zykowej akt贸w prawa Unii Europejskiej dla oznaczenia Dziennika Urz臋dowego Unii Europejskiej i Dziennika Urz臋dowego Wsp贸lnot Europejskich stosuje si臋 skr贸t 鈥濪z. U.鈥.
Skr贸ty nazwy Dziennika Urz臋dowego Unii Europejskiej i Dziennika Urz臋dowego Wsp贸lnot Europejskich 鈥濪z. Urz. UE鈥, 鈥濪z. Urz. WE鈥 i 鈥濪z. U.鈥 odnosz膮 si臋 do tego samego publikatora akt贸w prawnych Unii Europejskiej.

ISAP

1 Komentarz

 1. Maciej R贸g

  Wcze艣niej wydano r贸wnie偶 og艂oszenie Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej (M.P. Nr 20, poz. 359).

  Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og艂aszaniu akt贸w normatywnych i niekt贸rych innych akt贸w prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z p贸藕n. zm.) og艂aszam, co nast臋puje:

  Na mocy Traktatu o przyst膮pieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. zacz臋艂o obowi膮zywa膰 w Polsce prawo Unii Europejskiej. Traktat ten zosta艂 og艂oszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 90, poz. 864.
  Og艂oszenie akt贸w prawa Unii Europejskiej w j臋zyku polskim b臋dzie mia艂o miejsce w specjalnym wydaniu Dziennika Urz臋dowego Wsp贸lnot Europejskich.
  Prawo Unii Europejskiej obowi膮zuje b膮d藕 bezpo艣rednio, b膮d藕 wymaga wdro偶enia do krajowego porz膮dku prawnego.
  Na porz膮dek prawny Unii Europejskiej sk艂ada si臋 prawo pierwotne oraz prawo wt贸rne, uzupe艂niane orzecznictwem Europejskiego Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci (ETS), kt贸ry zosta艂 powo艂any w celu kontrolowania przestrzegania oraz dokonywania wyk艂adni prawa wsp贸lnotowego.
  Podstawow膮 zasad膮 prawa wsp贸lnotowego, ustalon膮 w orzecznictwie ETS, jest zasada nadrz臋dno艣ci, kt贸ra przewiduje, 偶e prawo pierwotne oraz akty wydane na jego podstawie b臋d膮 stosowane przed prawem krajowym.
  Do akt贸w prawa pierwotnego zalicza si臋 przede wszystkim traktaty wraz z towarzysz膮cymi im za艂膮cznikami i protoko艂ami. Obecnie do obowi膮zuj膮cych traktat贸w nale偶膮 m.in. Traktat o ustanowieniu Wsp贸lnoty Europejskiej, Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wsp贸lnoty Energii Atomowej oraz Traktat o Unii Europejskiej. Ponadto do prawa pierwotnego zalicza si臋 wszelkie kolejne traktaty nowelizuj膮ce oraz traktaty o przyst膮pieniu nowych pa艅stw.
  Zgodnie z art. 249 Traktatu o ustanowieniu Wsp贸lnoty Europejskiej do akt贸w wsp贸lnotowego prawa wt贸rnego nale偶y zaliczy膰 rozporz膮dzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie.
  Rozporz膮dzenie jest aktem wi膮偶膮cym w ca艂o艣ci i jest bezpo艣rednio stosowane w ka偶dym pa艅stwie cz艂onkowskim. Oznacza to, 偶e akty te staj膮 si臋 cz臋艣ci膮 krajowych system贸w prawnych bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynno艣ci transpozycyjnych i wywieraj膮 skutki bezpo艣rednie w stosunku do jednostek. Rozporz膮dzenia maj膮 tak膮 sam膮 moc obowi膮zuj膮c膮 we wszystkich pa艅stwach cz艂onkowskich i s膮 zintegrowane z systemami prawnymi pa艅stw cz艂onkowskich. Ich obowi膮zywanie zale偶y jedynie od og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Unii Europejskiej.
  Dyrektywy skierowane s膮 do pa艅stw cz艂onkowskich, okre艣laj膮 cel, kt贸ry powinien zosta膰 osi膮gni臋ty w wyznaczonym terminie. Wyb贸r metody i sposobu realizacji celu le偶y w gestii pa艅stw cz艂onkowskich. Warunkiem zwi膮zania podmiot贸w przepisami dyrektywy jest wdro偶enie przepis贸w dyrektywy do krajowego porz膮dku prawnego.
  Dyrektywom cz臋sto towarzysz膮 za艂膮czniki, w kt贸rych zawarte s膮 szczeg贸艂y techniczne, tabele i zestawienia.
  Ponadto Europejski Trybuna艂 Sprawiedliwo艣ci przyzna艂 dyrektywom w niekt贸rych przypadkach cech臋 bezpo艣redniej skuteczno艣ci. Oznacza to, 偶e je偶eli przepisy dyrektywy nie zosta艂y wdro偶one do krajowego porz膮dku prawnego, to w relacji podmiot-pa艅stwo mo偶na si臋 na nie powo艂a膰 wtedy, gdy s膮 precyzyjne, bezwarunkowe oraz nast膮pi艂 up艂yw terminu transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.
  W艣r贸d innych akt贸w prawa Unii Europejskiej wymieni膰 nale偶y decyzje, kt贸re wi膮偶膮 swoich adresat贸w, oraz zalecenia i opinie, kt贸re nie maj膮 mocy wi膮偶膮cej. Ponadto cz臋艣ci膮 prawa Unii Europejskiej s膮 akty z zakresu wsp贸lnej polityki zagranicznej i bezpiecze艅stwa (wsp贸lne strategie, wsp贸lne dzia艂ania oraz wsp贸lne stanowiska) oraz wsp贸艂pracy policyjnej i s膮dowej w sprawach karnych (konwencje, wsp贸lne stanowiska, decyzje ramowe oraz decyzje).
  Akty prawne Unii Europejskiej podlegaj膮 og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Unii Europejskiej, wydawanym przez Biuro Publikacji Wsp贸lnot Europejskich z siedzib膮 w Luksemburgu. Dziennik b臋dzie dost臋pny w sprzeda偶y w polskiej wersji j臋zykowej oraz dost臋pny nieodp艂atnie do wgl膮du w Regionalnych Centrach Informacji Europejskiej.
  Dziennik Urz臋dowy Unii Europejskiej zawiera:
  1) w serii L (legislacja):
  a) rozporz膮dzenia,
  b) dyrektywy,
  c) decyzje,
  d) zalecenia,
  e) opinie;
  2) w serii C (komunikaty albo informacje i zawiadomienia), w szczeg贸lno艣ci:
  a) streszczenia wyrok贸w Europejskiego Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci i S膮du Pierwszej Instancji,
  b) protoko艂y z posiedze艅 Parlamentu Europejskiego,
  c) raporty Trybuna艂u Obrachunkowego,
  d) pisemne zapytania poselskie oraz odpowiedzi na nie udzielane przez Rad臋 lub Komisj臋,
  e) stanowiska Komitetu Ekonomiczno-Spo艂ecznego i Komitetu Region贸w,
  f) og艂oszenia o naborze do pracy w instytucjach Unii Europejskiej,
  g) wezwania do okazania zainteresowania programami i projektami Unii Europejskiej,
  h) umowy publiczne dotycz膮ce pomocy 偶ywno艣ciowej,
  i) spis tre艣ci Dziennika UE serii C E;
  3) w serii S (suplement), w szczeg贸lno艣ci:
  a) umowy publiczne dotycz膮ce pracy, dostaw i us艂ug ze wszystkich pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej,
  b) umowy u偶yteczno艣ci publicznej,
  c) umowy publiczne dotycz膮ce instytucji Unii Europejskiej,
  d) umowy Europejskiego Funduszu Rozwoju (kraje ACP),
  e) umowy Phare, Tacis z pa艅stwami 艣rodkowej i wschodniej Europy,
  f) projekty finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,
  g) umowy dotycz膮ce Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Liechtenstein),
  h) umowy zawarte zgodnie z porozumieniem dotycz膮cym zam贸wie艅 publicznych (GPA) w ramach GATT/艢wiatowej Organizacji Handlu (WTO) ze Szwajcari膮,
  i) zawiadomienia dotycz膮ce europejskiej ekonomicznej grupy interes贸w (EEIGs),
  j) umowy publiczne dotycz膮ce us艂ug lotniczych.

  ISAP

Dodaj komentarz

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s膮 oznaczone *