Porównanie sprawozdawczości finansowej NGO

W działalności stowarzyszeniowej miałem potrzebę porównania zakresów sprawozdawczości finansowej (wprowadzenia / informacji ogólnych — bilansu — informacji uzupełniających / dodatkowych — rachunku zysków i strat / rachunku wyników) organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), a to na gruncie:

  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) w zakresie art. 46 (bilans), art. 47 (rachunek zysków i strat), art. 48 (informacje uzupełniające / dodatkowe), art. 48a (zestawienie zmian w kapitale/funduszu własnym), art. 48b (rachunek przepływów pieniężnych) oraz załączników nr 1 (pełne sprawozdanie), nr 4 (sprawozdanie jednostek mikro za lata obrotowe 2015-2016, jeżeli tak przyjął organ zatwierdzający na podstawie art. 3 ust. 1a pkt 2 ówczesnego brzmienia tej ustawy) oraz nr 6 (sprawozdanie niektórych organizacji pozarządowych po raz pierwszy za rok obrotowy 2017)
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539, z późn. zm.)

Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ani Prawo o stowarzyszeniach — aktualnie nie regulują tego zakresu spraw bilansowych, o który mi chodziło w tytule. Z uwagi na własne potrzeby, pomijam też dodatkowe implikacje w sprawozdawczości finansowej statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) i działalności gospodarczej. Nie udzielam też porad, sam ich poszukuję, m.in. na ngo.pl (terminy/sprawozdania).

Organem zatwierdzającym stowarzyszeń jest walne zebranie członków. Komisja rewizyjna może być takim organem, jeżeli statut tak stanowi (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości).

pobierz plik PDF z porównaniem zakresów sprawozdań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *