Święta flagowe 🏳️🇵🇱

Kiedy należy wywiesić flagę w publicznych obiektach? Szczegółowa lista terminów znajduje się poniżej. Można sobie wydrukować, by pilnować takich dni :) Będę starał się artykuł aktualizować wraz ze zmianami legislacji. © Maciej Róg – można kopiować niekomercyjnie za podaniem źródła (mojego imienia i nazwiska).

[ostatnia aktualizacja: 13.05.2024]

Jeżeli flagi państwowe nie są w publicznym obiekcie na stałe, przepisy precyzują terminy, gdy należy zawiesić flagę. Konkretnie, art. 7 ust. 1 pkt 5–6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 155) nakłada obowiązek podnoszenia flagi państwowej w czasie uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych (por. wykaz poniżej) na budynkach organów m.in. jednostek samorządu terytorialnego (np. przez sekretariat burmistrza/wójta, sekretariat starosty, sekretariat marszałka województwa; ponadto w trakcie sesji – biuro rady miasta/miejskiej/gminy, biuro rady powiatu, biuro sejmiku województwa itd.) i samorządowych jednostek organizacyjnych (np. szkół). Podobnie jest dla administracji rządowej i państwowej. Pozostałym podmiotom w takich okolicznościach („o zasięgu państwowym lub lokalnym”) jedynie „zaleca” się flagę państwową podnosić lub umieszczać — dotyczy to budynków (na nich lub przed nimi) o charakterze mieszkalnym, w których prowadzi się działalność gospodarczą lub w innych miejscach. Przepisy ogólnopaństwowe nie regulują, czy prócz flagi państwowej (określonej w art. 4 ust. 3 i załączniku nr 3 do ww. ustawy) należy użyć również flagę unijną (europejską) oraz flagi samorządowe (danej gminy/miasta, powiatu, województwa samorządowego); o tym decydują władze samorządowe.

Tak jak przepisy regulują podnoszenie flag, istnieją również regulacje odnośnie wyjątkowego ich opuszczania na znak żałoby.

Dni z flagą państwową mogą być (i w większości są) robocze, pracujące. Kwestie dni wolnych regulują:

 • art. 151(9) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920);
 • zwolnienie od pracy lub nauki na święta religijne inne niż rzymskokatolickie — art. 42 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2023 r. poz. 265) w związku z rozporządzeniem Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej Oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz. U. Nr 26, poz. 235);
 • w instytucjach unijnych regulują to coroczne decyzje, np. decyzja Komisji z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2019 w instytucjach Unii Europejskiej (Dz. U. UE. C. z 2017 r. Nr 279, s. 3).

Tym bardziej, w dniach z flagą co do zasady sklepy nie muszą być zamknięte, to bowiem reguluje ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2024 r. poz. 449).

DNI Z FLAGĄ:

Do dni, w których należy podnieść flagę państwową RP, należą 19 II, 1 III, 24 III, 14 IV, 1-2-3 V, 8 V, 12 VII, 1 VIIII, 15 VIII, 31 VIII, 19 X, 11 XI i 27 XII, a mianowicie:

 • 19 lutego: Dzień Nauki Polskiej — od 2020 r. w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika w 1473 r. zgodnie z uzasadnieniem i art. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej (Dz. U. poz. 181); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 1 marca: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” — święto państwowe od 2011 r. zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (Dz. U. Nr 32, poz. 160); prawo tego nie definiuje, ale jest to rocznica na pamiątkę wykonania w 1951 r. wyroku śmierci na członkach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość; co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 24 marca: Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką — święto państwowe od 2018 r. zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką (Dz. U. poz. 589); zgodnie z protokołem komisyjnym z 25.01.2018 jest to rocznica na pamiątkę kaźni rodziny Ulmów w Markowej w 1944 r. (pierwotnie wg uzasadnienia miało to być 17 marca jako pamiątka otwarcia muzeum2016 r.); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 14 kwietnia: Święto Chrztu Polski — święto państwowe i rocznica państwowa na pamiątkę 966 r., od 2019 r. zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski (Dz. U. poz. 656); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 1 maja: nieformalnie nazywane Świętem Pracy — święto państwowe od 1950 r. zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1950 r. o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym (Dz. U. Nr 19, poz. 157, z późn. zm.) oraz art. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90); dzień ustawowo wolny od pracy zgodnie z tymże ostatnim przepisem; prawo tego nie definiuje, ale jest to pamiątka wydarzeń z Chicago w 1886 r.;
 • 2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej — chyba uroczystość państwowa od 2004 r. zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 49, poz. 467); zarazem od 2002 r. jest to Dzień Polonii i Polaków za Granicą zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2002 r. o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą (Dz. U. Nr 37, poz. 331); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja — rocznica państwowa na pamiątkę konstytucji z 1791 r., obowiązująca od 1919 r., aktualnie zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja (Dz. U. Nr 28, poz. 160) w związku z ustawą z dnia 29 kwietnia 1919 r. o święcie narodowem trzeciego maja (Dz.Pr.P.P. Nr 38 poz. 281); dzień ustawowo wolny od pracy zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90);
 • 8 maja: Narodowy Dzień Zwycięstwa — święto państwowe od 2015 r. zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa (Dz. U. poz. 622); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy; wcześniej było to 9 maja Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności – rocznica państwowa od 1945 r. i na pamiątkę zakończenia II wojny światowej w Europie i kapitulacji III Rzeszy (Niemiec) w 1945 r. zgodnie z dekretem z dnia 8 maja 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności (Dz. U. Nr 21, poz. 116, z późn. zm.), która była wolna od pracy 1945–1950 zgodnie z art. 2 ww. dekretu, do 1950 r. zgodnie z art. 2 ustawy z 1951 r. o dniach wolnych od pracy, później dzień roboczy;
 • 20 czerwca: Narodowy Dzień Powstań Śląskich — święto państwowe od 2022 r. zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich (Dz. U. poz. 1229), na pamiątkę wjazdu do Katowic w 1922 r. wojska polskiego na czele z gen. broni Stanisławem Szeptyckim zgodnie z uzasadnieniem
 • 12 lipca: Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej — święto państwowe od 2018 r. zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 września 2017 r. o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (Dz. U. poz. 1953), rocznica państwowa na pamiątkę pacyfikacji Michniowa w 1943 r.; co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 1 sierpnia: Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – święto państwowe i rocznica państwowa na pamiątkę 1944 r., od 2010 r. zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego (Dz. U. Nr 206, poz. 1588); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 15 sierpnia: uroczystość państwowa od 1992 r. jako Święto Wojska Polskiego zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248), poprzednio zgodnie ustawą z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303); prawo tego nie definiuje, ale jest to rocznica na pamiątkę bitwy warszawskiej w 1920 r.; dzień ustawowo wolny od pracy jako Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. i ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90); w latach 1950–1991 Święto Wojska Polskiego było dniem roboczym i obchodzono je 7 października jako rocznicę państwową na pamiątkę bitwy pod Lenino z 1943 r. zgodnie z dekretem z dnia 7 października 1950 r. o ustanowieniu dnia 12 października Dniem Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 45, poz. 411);
 • 31 sierpnia: Dzień Solidarności i Wolności — święto państwowe i rocznica państwowa na pamiątkę porozumień sierpnia 1980 r., od 2005 r. zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności (Dz. U. Nr 155, poz. 1295); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 19 października: Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych — święto państwowe od 2018 r. zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych (Dz. U. poz. 2156); zgodnie z uzasadnieniem jest to rocznica morderstwa ks. Popiełuszki w 1984 r.; co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 11 listopada: Narodowe Święto Niepodległości — rocznica państwowa 1918 r. od 1989 r. zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości (Dz. U. Nr 6, poz. 34); wcześniej w latach 1937–1938 zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości (Dz. U. Nr 33 poz. 255); dzień ustawowo wolny od pracy; data rozpoznawalna również we FrancjiUSA; w latach 1945–1990 Narodowe Święto Odrodzenia Polski 22 lipca jako rocznica państwowa na pamiątkę manifestu 1944 r. zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski (Dz. U. Nr 32, poz. 194);
 • jednorazowo 12 listopada 2018 r.: rocznica państwowa na pamiątkę 1918 r. (potocznie: „stulecie niepodległości”), obowiązująca jednorazowo tylko w 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2117); był to dzień ustawowo wolny od pracy;
 • 27 grudnia: Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego — święto państwowe od 2021 r. zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (Dz. U. 2156); zgodnie z uzasadnieniem jest to rocznica jego wybuchu w 1918 r.; co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy.

POZOSTAŁE DNI BEZ OBOWIĄZKU FLAGI:

Nie wszystkie okoliczności skłoniły prawodawcę do ustanowienia ich w randze świąt lub rocznic państwowych. Niektórym nadano status zwykłych dni (pamięci) lub świąt (niepaństwowych). Flagę państwową można wciąż podnosić, ale nie jest to obowiązek. Są to w szczególności 27 I, 8 II, 22 II, 23 III, 13 IV, 18 IV, 28 IV, 16 V, 20 V, 27 V, 29 V, 30 V, 12 VI, 14 VI, 21 VI, 28 VI, 1 VII, 6 VII, 11 VII, 24 VII, 2 VIII, 29 VIII, 1 IX, 17 IX, 20 IX, 21 IX, 27 IX, 2 X, 4 X, 13 X, 16 X, 22 X, 20 XI, 21 XI, 20 XII:

 • 27 stycznia: Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia — od 2012 r. zgodnie z art. 99c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) w brzmieniu dodanym przez art. 1 pkt 54 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1725, z późn. zm.); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 8 lutego: aktualnie Dzień Tradycji Służby Więziennej, niegdyś przed 28.09.2022 święto Służby Więziennej (obecnie: patrz 29 czerwca), od 2011 r. na pamiątkę pierwszej pragmatyki z 1919 r., zgodnie z art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1683, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933, z późn. zm.); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 22 lutego: Dzień Ofiar Przestępstw — od 2003 r. zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. Nr 59, poz. 517); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 23 marca: Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej — od 2007 r. zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia dnia 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (M. P. Nr 19, poz. 225); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 13 kwietnia: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (1940, upublicznione 1943) — od 2008 r. zgodnie z uchwałą Sejmu RP z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (M.P. Nr 87, poz. 944); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 18 kwietnia: Dniem Pacjenta w Śpiączce — od 2013 r. zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia 18 kwietnia Dniem Pacjenta w Śpiączce (M. P. poz. 951); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 28 kwietnia: Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy — od 2004 r. zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (M. P. Nr 37, poz. 513); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 16 maja: Święto Straży Granicznej — od 1996 r. zgodnie z art. 7b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 515, z późn. zm.); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 20 maja: święto Straży Marszałkowskiej — od 2018 r. zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940, z późn. zm.); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 27 maja: Dzień Samorządu Terytorialnego — od 2001 r. jako rocznica na pamiątkę pierwszych wyborów samorządowych w 1990 r., zgodnie z ostatnim zdaniem uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego (M.P. Nr 19, poz. 404); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 29 maja: Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa — od 2012 r. zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569, z późn. zm.); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 30 maja: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego — od 2006 r. zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego (M. P. Nr 36, poz. 389); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 12 czerwca: święto Służby Ochrony Państwa (SOP) — od 2018 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 828, z późn. zm.); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 14 czerwca: Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady — dwukrotnie (sic!!!!!!!) ustanowiony od 2006&2015 r. zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady (M. P. poz. 535) oraz (sic!) ostatnim zdaniem uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2006 r. w 66. rocznicę przybycia pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz (M. P. Nr 40, poz. 435); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 21 czerwca: Dzień Przedsiębiorcy — od 2016 r. zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia dnia 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy (M. P. poz. 533); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 28 czerwca: Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 r. — od 2006 r. zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia dnia 28 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 r. (M.P. Nr 43, poz. 455); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 29 czerwca: Święto Służby Więziennej od 2023 r. zgodnie z art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1683, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933, z późn. zm.), w święto patrona SW, Świętego Pawła (wg uzasadnienia „od wielu lat organizowane są obchody … na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, połączone z ceremonią nadania pierwszego stopnia oficerskiego funkcjonariuszom Służby Więziennej”), poprzednio 8 lutego; co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 1 lipca: Dzień Sejmu Polskiego — od 2015 r. jako rocznica na pamiątkę 1569 r. zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia l lipca Dniem Sejmu Polskiego (M. P. poz. 551); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 6 lipca: Dzień Radcy Prawnego — od 2011 r. zgodnie z uchwałą Nr 156/II/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. w sprawie ustanowienia Dnia Radcy Prawnego; co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 11 lipca: Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej — od 2017 r. zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943–1945 (M. P. poz. 726); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 24 lipca: Święto Policji — od 1996 r. zgodnie z art. 13b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.) w brzmieniu dodanym przez art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 515); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 2 sierpnia: Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti — od 2011 r. zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti (M. P. Nr 70, poz. 690); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 29 sierpnia: Dzień Straży Gminnej — od 2010 r. zgodnie z art. 12b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795) w brzmieniu dodanym przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 803); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 1 września: Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej — od 1997 r. zgodnie z art. 6(1) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276, z późn. zm.); jako „Dzień Weterana” od 1997 r. w brzmieniu dodanym przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 68, poz. 436); jako „Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” od 2014 r. w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496); przepisy tego nie definiują, ale zapewne jest to rocznica 1939 r.; co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 17 września: Dzień Sybiraka — od 2014 r. zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustanowienia 17 września Dniem Sybiraka (M. P. poz. 815); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 20 września: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka — od 2014 r. zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka (M. P. poz. 754); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 21 września: Dzień Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) — od 2017 r. zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, z późn. zm.); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 27 września: Dzień Podziemnego Państwa Polskiego — od 1998 r. zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 1998 r. w sprawie ustanowienia Dnia Polskiego Państwa Podziemnego (M. P. z 1998 r. Nr 30, poz. 414); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 2 października: Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy — od 2015 r. zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy (M. P. poz. 917); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 4 października: Dzień Zwierząt — od 2007 r. zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Dnia Zwierząt (M. P. Nr 80, poz. 794); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 13 października: Dzień Ratownictwa Medycznego — od 2007 r. zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993, z późn. zm.); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 16 października: Dzień Papieża Jana Pawła II — od 2005 r. jako rocznica na pamiątkę 1979 r. zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II (Dz. U. Nr 155, poz. 1296); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 22 października: Dzień Praw Rodziny — od 2016 r. zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny (M. P. poz. 1003); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 20 listopada: Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka — od 2015 r. zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka (M. P. poz. 1073); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 21 listopada: Dzień Pracownika Socjalnego — zgodnie z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 13 grudnia: dzień pamięci ofiar stanu wojennego (małymi literami, sic!) — od 2002 r. zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia 13 grudnia dniem pamięci ofiar stanu wojennego (M. P. poz. 59); w domyśle, na pamiątkę 1981 r.; co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • 20 grudnia: Dzień Pracownika Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — jako rocznica na pamiątkę 1990 r. zgodnie z komunikatem Nr 2 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia Dnia Pracownika Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. PKRUS poz. 14); co do zasady jest to dzień roboczy, nie jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy;
 • święta poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP — decyzja Nr 94/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON z 2022 r. poz. 108, z późn. zm.), poprzednio decyzja Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON z 2013 r. poz. 387, z późn. zm.) — akty wykonawcze wydane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248), poprzednio art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303); por. święta wojskowe w Polsce; co do zasady są to dni robocze, nie są dniami zawsze ustawowo wolnymi od pracy;
 • międzynarodowe dni i tygodnie oraz lata ONZ;
 • inne święta (Wikipedia); niniejsze zestawienie nie obejmuje świąt nie ustanowionych ogłoszonym w dzienniku urzędowym aktem normatywnym lub innym aktem prawnym.

INNE FLAGI:

Zasady podnoszenia innych flag regulują również przykładowo:

 • rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą (Dz. U. Nr 34, poz. 324);
 • zarządzenie Nr 12 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie sposobu obchodzenia świąt narodowych, państwowych i innych świąt przez placówki zagraniczne (Dz. Urz. MSZ z 2011 r. Nr 4, poz. 25, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2005 r. w sprawie wzorów flag dla statków morskich na oznaczenie pełnionej specjalnej służby państwowej oraz okoliczności i warunków ich podnoszenia (Dz. U. Nr 235, poz. 1998);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji (Dz. U. Nr 84, poz. 724 z późn. zm.) w związku z art. 22a–22b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1133) w związku z art. 3 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1351);
 • zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzoru flagi służbowej i sposobu oznakowania statków inspekcyjnych urzędów żeglugi śródlądowej (M. P. z 2002 r. Nr 38, poz. 603);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej (Dz. U. Nr 85, poz. 463);
 • porozumienie administracyjne z Radą Europy w sprawie wykorzystania godła europejskiego przez osoby trzecie (Dz. Urz. UE C 271 z 08.09.2012, s. 5).

Flaga europejska nie została nigdy obowiązująco ogłoszona w dziennikach urzędowych WE/UE/PL. Miała być ustanowiona w pierwszym zdaniu art. I-8 traktatu z dnia 29 października 200 r. ustanawiającego Konstytucję dla Europy (Dz. Urz. WE C 310 z 16.12.2004, s. 1), ale przerwano jego ratyfikację i nie wszedł w życie.

Flickr/Freestock Nicolas Raymond 2012 CC-BY 3.0

stylizowana flaga Polski (grunge textured flag of Poland on vintage paper); źródło: Flickr/Freestock Nicolas Raymond 2012 CC-BY 3.0; motyw z Genealogii Niepodległości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *