Notyfikacja przepisów technicznych

Na mocy dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.06.1998 w sprawie ustanowienia procedury wymiany informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 204 z 21.7.1998, str. 37-48, Polskie Wydane Specjalne Rozdział 13 Tom 020 str. 337-348 EUR-Lex) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm. ISAP) — zobligowano państwa członkowskie Unii Europejskiej do informowania Komisji Europejskiej, a poprzez nią także inne strony Traktatu, o projektowanych przepisach prawnych i normach technicznych, które mogłyby wpłynąć na swobodę przepływu towarów czy usług. Notyfikacja umożliwia Komisji prewencyjne wpływanie na prawodawstwo krajowe i zapobiega tworzeniu nowych barier.

Komisja Europejska publikuje wszystkie przesłane notyfikacje TRIS na swojej stronie internetowej ec.europa.eu/enterprise/tris/. Możliwe jest wyszukiwanie według sygnatur, dat, państw, dziedzin itp.

Ministerstwo Gospodarki jako urząd krajowego koordynatora systemu notyfikacyjnego przygotowało przewodnik notyfikacji przepisów technicznych.

Link dodano do linków prawniczych.

1 Komentarz

  1. Maciej Róg

    Oprócz notyfikacji unijnej nadal (wg ISAP) obowiązuje też notyfikacja wynikająca z członkostwa w Światowej Organizacji Handlu, ustanowiona na mocy uchwały Nr 33 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego Systemu Notyfikacji przepisów technicznych, norm oraz procedur oceny zgodności (M.P. Nr 15, poz. 343).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *